กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

📂 รวมกิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับ ครูวีรภัทร อินธิกาย - May 13, 2024 Read more 

ยินดีต้อนรับ ครูรัตนา บุญธนาสิริ - May 10, 2024 Read more 

ส่งครูครูหรรษนันท์ ปัญญาเอก ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร - May 7, 2024 Read more 

ส่งครูวัชรา ขันธะพานิชย์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ - May 7, 2024 Read more 

พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 - April 1, 2024 Read more 

อบรมเชิงปฏิบัติการการนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) - April 1, 2024 Read more 

คณะอนุกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับทุน ม.ท.ศ. จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปี 2567 - April 1, 2024 Read more 

กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2567 - March 31, 2024 Read more 

กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2567 - March 30, 2024 Read more 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา - March 28, 2024 Read more 

กิจกรรมสอบคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2567 - March 24, 2024 Read more 

กิจกรรมสอบคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2567 - March 23, 2024 Read more 

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1, ม. 4 และ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2567 - March 9, 2024 Read more 

รายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SME ปีการศึกษา 2567 - March 6, 2024 Read more 

การดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 - March 4, 2024 Read more 

โครงการคนดีที่หนึ่ง "กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ปีการศึกษา 2566 - February 29, 2024 Read more 

ส่งนายนพพร นามสว่าง เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา - February 29, 2024 Read more 

แสดงความความยินดีประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 - February 29, 2024 Read more 

กิจกรรมนำเสนอผลงานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 - February 28, 2024 Read more 

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SME ปีการศึกษา 2567 - February 26, 2024 Read more 

โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ - February 23, 2024 Read more 

เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567 - February 23, 2024 Read more 

มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 - February 22, 2024 Read more 

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา และกิจกรรม "วันรัก...วันลา" ประจำปีการศึกษา 2566 - February 21, 2024 Read more 

กิจกรรมแสดงความยินดีแก่นายนพร นามสว่าง - February 19, 2024 Read more 

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SME ปีการศึกษา 2567 - February 18, 2024 Read more 

ขอขอบคุณบริษัท Aerosoff ซัมมิทฟุตแวร์ - February 16, 2024 Read more 

กิจกรรม Debate การแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน - February 16, 2024 Read more 

กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 - February 15, 2024 Read more 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ รายวิชาบูรณาการ ระดับชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2566 - February 14, 2024 Read more 

กิจกรรมประกอบอาหาร(ยุวกาชาด) ปีการศึกษา 2566 - February 14, 2024 Read more 

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566 - February 9, 2024 Read more 

นิทรรศการแสดงผลงานการเรียนรู้บูรณาการ นักเรียนระดับชั้น ม.5 - February 7, 2024 Read more 

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน สพม.สุรินทร์ ลีก2 U15 ประจำปี 2566 - February 6, 2024 Read more 

สนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2/2566 - February 4, 2024 Read more 

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ลูกเสือ ยุวกาชาด และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 - February 2-3, 2024 Read more 

ทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปวช.3 - January 26-28, 2024 Read more 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - January 27-28, 2024 Read more 

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวาระครบรอบ 102 ปี ยุวกาชาดไทย ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน - January 27, 2024 Read more 

โครงการ การพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ กิจกรรม การเสริมสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย (เยาวชนประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ 2567 - January 26, 2024 Read more 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระหว่าง วันที่ 17 -23 มกราคม 2567 - January 17-23, 2024 Read more 

ทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปวช.2 - January 21, 2024 Read more 

กิจกรรมสัปดาห์วันความปลอดภัย ของผู้ใช้ถนน - January 19, 2024 Read more 

นักศึกษาวิชาทหารและพุทธเยาวชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม - January 18, 2024 Read more 

นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ร่วมกิจกรรมงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 จังหวัดสุรินทร์ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ - January 16, 2024 Read more 

วันครู ครั้งที่ 68 สมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ - January 16, 2024 Read more 

กีฬาวันครู สมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ ประจำปี พ.ศ. 2567 - January 14, 2024 Read more 

นักเรียนห้องเรียน SME ร่วมโครงการค่ายสะเต็มศึกษา STEM ณ "วังดุม เมาท์เทนแคมป์" - January 5-7, 2024 Read more 

คอนเสิร์ตการกุศล วง "ระเบียบวาทะศิลป์  ระดมทุนเพื่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม - January 3, 2024 Read more 

โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และส่งความสุขแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 - December 28, 2023 Read more 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (บุคลากร) - December 28, 2023 Read more 

ตรวจสุขภาพประจำปี - December 27, 2023 Read more 

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 - December 25, 2023 Read more 

นิทรรศการแสดงผลงานการเรียนรู้บูรณาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - December 22, 2023 Read more 

พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการ - December 21, 2023 Read more 

พระครูพิบูลพัฒนประสุต มอบชุดรับแขกหลุยส์ ให้แก่โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม - December 21, 2023 Read more 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น สำหรับเยาวชน - December 19, 2023 Read more 

กิจกรรมต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา - December 18, 2023 Read more 

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน SME Field Visit to Siem Reap, Cambodia 2023 - December 15-17, 2023 Read more 

ขอขอบคุณสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - December 14, 2023 Read more 

ฉีดวัคซีน (HPV) มะเร็งปากมดลูกในนักเรียนหญิง เข็มที่ 1 - December 14, 2023 Read more 

พิธีมอบทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม - December 13, 2023 Read more 

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย - December 12, 2023 Read more 

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 สอบภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2566 - December 10, 2023 Read more 

กิจกรรมร้องเพลงสากล สัปดาห์ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระ ตปท. - December 8, 2023 Read more 

ส่ง รองผู้อำนวยการ รัชดาภรณ์ ประคองชื่อ - December 8, 2023 Read more 

สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566 - December 7, 2023 Read more 

กิจกรรมอำลานักเรียน_นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - December 6, 2023 Read more 

อบรมทบทวนความรู้ก่อนสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566 - December 6, 2023 Read more 

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - December 5, 2023 Read more 

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - December 4, 2023 Read more 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา - December 2-3, 2023 Read more 

Math Camp BRU 2023 - December 2-3, 2023 Read more 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ - December 1, 2023 Read more 

สถานที่จัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ - December 1, 2023 Read more 

ฉีดวัคซีน (HPV) มะเร็งปากมดลูกในนักเรียนหญิง เข็มที่ 1 (เก็บตก) - November 30, 2023 Read more 

พิธีเปิด-ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด - November 29, 2023 Read more 

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ VDO conferance - November 29, 2023 Read more 

ขอขอบคุณ คุณเกียรติศักดิ์ สาธร และคุณนิชนันท์ สาธร ศิษย์เก่าโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ที่ได้มอบ สเปรย์ Propolis Mouth Spray - November 29, 2023 Read more 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชาโดยการนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางลงสู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) - November 24, 2023 Read more 

พิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2567 - November 23, 2023 Read more 

พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" - November 22, 2023 Read more 

การแสดง ชุด จีน-ไทยไมตรี (จง ไท้ โย่ว อี้ ) ณ เวทีบ้านจีน งานมหัศจรรย์งานช้างประจำปี 2566 - November 21, 2023 Read more 

โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - November 17, 2023 Read more 

ส่งครูปิยณัฐ ทรีศรี ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - November 16, 2023 Read more 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 - November 11, 2023 Read more 

กิจกรรมอำลานักเรียน "ครูปิยณัฐ ทรีศรี" - November 10, 2023 Read more 

กิจกรรม รณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีน HPV "Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines" - November 8, 2023 Read more 

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 - November 3, 2023 Read more 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อติดตาม ชี้แจงผลการเรียนและแนวทางการดำเนินการ สำหรับนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ - October 28, 2023 Read more 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 - October 28, 2023 Read more 

พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ - October 23, 2023 Read more 

การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 - October 16, 2023 Read more 

ปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์อาชีพ - October 15, 2023 Read more 

พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช - October 13, 2023 Read more 

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ในรายการกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2566 - October 12, 2023 Read more 

พิธีมอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 - October 6, 2023 Read more  

งานแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา - October 5, 2023 Read more  

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - October 5, 2023 Read more  

กิจกรรมแสดงความยินดี - October 2, 2023 Read more  

กิจกรรมอำลานักเรียนของครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 - September 29, 2023 Read more  

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2566 - September 28, 2023 Read more  

กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2566 - September 23, 2023 Read more  

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - September 22, 2023 Read more  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - September 21, 2023 Read more  

กิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2566 - September 21, 2023 Read more  

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  - September 18, 2023 Read more  

กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิจัยของนักเรียนชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 6/1(SME)  - September 14, 2023 Read more  

กีฬาฟุตบอลนักเรียน สพม.สุรินทร์ U15 ลีก2 ครั้งที่ 3  - September 10, 2023 Read more  

SRK English Hero Camp 2023  - September 8-9, 2023 Read more  

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566  - September 7, 2023 Read more  

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566  - September 7, 2023 Read more  

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล รายการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2566  - September 7, 2023 Read more  

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปี 2565  - September 5, 2023 Read more  

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ Weerawatyothin Test of Languages Proficiency (WT-TOLP)" ประจำปี 2566  - September 2, 2023 Read more  

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566  - September 1, 2023 Read more  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมการขาดเรียน ร้อยละ 15 ขึ้นไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - August 31, 2023 Read more  

การแข่งขัน  การประกวดพานบายศรี (สำหรับใช้ในพิธีมงคล) ประเภท นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  - August 30, 2023 Read more  

รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2566  - August 29, 2023 Read more  

กิจกรรมแสดงความยินดี แก่บุคลากรครู ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  - August 29, 2023 Read more  

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกับการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)  - August 28, 2023 Read more  

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล ระบบสุขภาพจิตโรงเรียน School Health HERO  - August 28, 2023 Read more  

โครงการสถานีสุขภาพในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  - August 25, 2023 Read more  

รับการศึกษาดูงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา จากโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  - August 24, 2023 Read more  

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  - August 24, 2023 Read more  

โครงการหยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น STOP TEEN MOM รุ่นที่ 2  - August 23, 2023 Read more  

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  - August 23, 2023 Read more  

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน อย่างยั่งยืนปีงบประมาณ 2566  - August 21, 2023 Read more  

มหกรรมวิชาการ (OPEN HOUSE) และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  - August 18, 2023 Read more  

บรรยายงานวิจัยด้านโบราณดาราศาสตร์ ความสัมพันธ์ของ ฤกษ์ ราศี และดวงดาว กับการวางผังของสถาปัตยกรรมโบราณ  - August 13, 2023 Read more  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566  - August 12, 2023 Read more  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  - August 11, 2023 Read more  

พิธีเปิดชุมนุมของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566  - August 9, 2023 Read more  

พิธีเข้าประจำหมู่ สมาชิกยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566  - August 9, 2023 Read more  

ทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  - August 9, 2023 Read more  

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  - August 4, 2023 Read more  

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  - July 28, 2023 Read more  

ค่ายส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ : SRK Science Camp, 2023 ประจำปีการศึกษา 2566  - July 28, 2023 Read more  

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา  - July 28, 2023 Read more  

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา  - July 27, 2023 Read more  

การแข่งขันการแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566  - July 24, 2023 Read more  

ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2566  - July 24, 2023 Read more  

มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร การประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ "สำโรงทาบทราบแล้วเปลี่ยน"  - July 25, 2023 Read more  

การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1  - July 24, 2023 Read more  

นักเรียนเข้าร่วมการทดสอบความรู้ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  - July 22, 2023 Read more  

วิทยากรแกนนำอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน (SEP for SDGs)  - July 22, 2023 Read more  

โครงการอบรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ มรภ.สุรินทร์  - July 15, 2023 Read more  

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ ประจำปี 2566  - July 12, 2023 Read more  

ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  - July 6, 2023 Read more  

ประเมินสภานักเรียน  - July 6, 2023 Read more  

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  - June 28, 2023 Read more  

นิเทศกำกับ ติดตาม ชมรม STRONGจิตพอเพียง จังหวัดสุรินทร์ "โครงการ สำโรงทาบ ทราบแล้วเปลี่ยน"   - June 29, 2023 Read more  

โครงการวันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2566  - June 27, 2023 Read more  

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  - June 26, 2023 Read more  

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ "พัฒนาทักษะภาษาสดุดีมหากวีไทย"ครั้งที่ 1 ของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  - June 26, 2023 Read more  

กิจกรรม SME พี่พบน้อง  - June 23, 2023 Read more  

การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD (ไทยดี) โดยงานบริหารงานปกครอง อำเภอสำโรงทาบ  - June 22, 2023 Read more  

มอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  - June 21, 2023 Read more  

โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และงานคืนสู่เหย้าชาว ส.ร.ค. ปี ๒๕๖๖  - June 17, 2023 Read more  

กิจกรรมแห่ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียน  - June 15, 2023 Read more  

พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566  - June 15, 2023 Read more  

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  - June 15, 2023 Read more  

กิจกรรมแนะนำบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - June 7, 2023 Read more  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - June 3, 2023 Read more  

โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี ๒๕๖๖  - June 2, 2023 Read more  

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  - June 2, 2023 Read more  

การแข่งขันบาสเกตบอล 8 คน "ต้อนรับเปิดเทอม"  - June 2, 2023 Read more  

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา  - June 1, 2023 Read more  

กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - May 31, 2023 Read more  

อบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร Y-STRONG SURIN ปีที่ 2  - May 27-28, 2023 Read more  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  - May 27, 2023 Read more  

ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  - May 26, 2023 Read more  

กิจกรรมอำลานักเรียนของบุคลากรครู  - May 26, 2023 Read more  

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566  - May 22-23, 2023 Read more  

เดินแบบผ้าไทย กูยสไตล์ เวทีกิจกรรมตลาดนัดกรีนมอ ราชมงคลสุรินทร์  - May 21, 2023 Read more  

แสดงความยินดีคุณครูภาณุรุจ บุญสังข์ ในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งครูทางสังกัดใหม่  - May 19, 2023 Read more  

การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)  - May 17, 2023 Read more  

กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - May 16, 2023 Read more  

สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกศิลปะ  - May 11, 2023 Read more  

กิจกรรมค่าย "รู้ราก รู้หลัก รู้รักษ์ ส.ร.ค." นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, ปวช.1 ปีการศึกษา 2566  - May 11-12, 2023 Read more  

กิจกรรมปรับพื้นฐาน ห้องเรียน SME ปีการศึกษา 2566  - May 9, 2023 Read more  

ประชุมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - May 8, 2023 Read more  

กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566  - April 1-2, 2023 Read more  

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566  - March 25, 2023 Read more  

กิจกรรมรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1, ม.4, ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566  - March 11-15, 2023 Read more  

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SME)  ปีการศึกษา 2566  - March 4-5, 2023 Read more  

บรรยากาศการรับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ (SME)  - February 14-18, 2023 Read more