▌ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

📂 รวมกิจกรรมโรงเรียน

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2566 - September 28, 2023 Read more  

กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2566 - September 23, 2023 Read more  

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - September 22, 2023 Read more  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - September 21, 2023 Read more  

กิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2566 - September 21, 2023 Read more  

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  - September 18, 2023 Read more  

กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิจัยของนักเรียนชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 6/1(SME)  - September 14, 2023 Read more  

กีฬาฟุตบอลนักเรียน สพม.สุรินทร์ U15 ลีก2 ครั้งที่ 3  - September 10, 2023 Read more  

SRK English Hero Camp 2023  - September 8-9, 2023 Read more  

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566  - September 7, 2023 Read more  

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566  - September 7, 2023 Read more  

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล รายการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2566  - September 7, 2023 Read more  

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปี 2565  - September 5, 2023 Read more  

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ Weerawatyothin Test of Languages Proficiency (WT-TOLP)" ประจำปี 2566  - September 2, 2023 Read more  

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566  - September 1, 2023 Read more  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมการขาดเรียน ร้อยละ 15 ขึ้นไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - August 31, 2023 Read more  

การแข่งขัน  การประกวดพานบายศรี (สำหรับใช้ในพิธีมงคล) ประเภท นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  - August 30, 2023 Read more  

รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2566  - August 29, 2023 Read more  

กิจกรรมแสดงความยินดี แก่บุคลากรครู ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  - August 29, 2023 Read more  

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกับการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)  - August 28, 2023 Read more  

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล ระบบสุขภาพจิตโรงเรียน School Health HERO  - August 28, 2023 Read more  

โครงการสถานีสุขภาพในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  - August 25, 2023 Read more  

รับการศึกษาดูงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา จากโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  - August 24, 2023 Read more  

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  - August 24, 2023 Read more  

โครงการหยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น STOP TEEN MOM รุ่นที่ 2  - August 23, 2023 Read more  

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  - August 23, 2023 Read more  

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน อย่างยั่งยืนปีงบประมาณ 2566  - August 21, 2023 Read more  

มหกรรมวิชาการ (OPEN HOUSE) และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  - August 18, 2023 Read more  

บรรยายงานวิจัยด้านโบราณดาราศาสตร์ ความสัมพันธ์ของ ฤกษ์ ราศี และดวงดาว กับการวางผังของสถาปัตยกรรมโบราณ  - August 13, 2023 Read more  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566  - August 12, 2023 Read more  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  - August 11, 2023 Read more  

พิธีเปิดชุมนุมของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566  - August 9, 2023 Read more  

พิธีเข้าประจำหมู่ สมาชิกยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566  - August 9, 2023 Read more  

ทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  - August 9, 2023 Read more  

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  - August 4, 2023 Read more  

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  - July 28, 2023 Read more  

ค่ายส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ : SRK Science Camp, 2023 ประจำปีการศึกษา 2566  - July 28, 2023 Read more  

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา  - July 28, 2023 Read more  

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา  - July 27, 2023 Read more  

การแข่งขันการแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566  - July 24, 2023 Read more  

ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2566  - July 24, 2023 Read more  

มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร การประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ "สำโรงทาบทราบแล้วเปลี่ยน"  - July 25, 2023 Read more  

การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1  - July 24, 2023 Read more  

นักเรียนเข้าร่วมการทดสอบความรู้ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  - July 22, 2023 Read more  

วิทยากรแกนนำอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน (SEP for SDGs)  - July 22, 2023 Read more  

โครงการอบรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ มรภ.สุรินทร์  - July 15, 2023 Read more  

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ ประจำปี 2566  - July 12, 2023 Read more  

ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  - July 6, 2023 Read more  

ประเมินสภานักเรียน  - July 6, 2023 Read more  

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  - June 28, 2023 Read more  

นิเทศกำกับ ติดตาม ชมรม STRONGจิตพอเพียง จังหวัดสุรินทร์ "โครงการ สำโรงทาบ ทราบแล้วเปลี่ยน"   - June 29, 2023 Read more  

โครงการวันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2566  - June 27, 2023 Read more  

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  - June 26, 2023 Read more  

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ "พัฒนาทักษะภาษาสดุดีมหากวีไทย"ครั้งที่ 1 ของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  - June 26, 2023 Read more  

กิจกรรม SME พี่พบน้อง  - June 23, 2023 Read more  

การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD (ไทยดี) โดยงานบริหารงานปกครอง อำเภอสำโรงทาบ  - June 22, 2023 Read more  

มอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  - June 21, 2023 Read more  

โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และงานคืนสู่เหย้าชาว ส.ร.ค. ปี ๒๕๖๖  - June 17, 2023 Read more  

กิจกรรมแห่ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียน  - June 15, 2023 Read more  

พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566  - June 15, 2023 Read more  

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  - June 15, 2023 Read more  

กิจกรรมแนะนำบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - June 7, 2023 Read more  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - June 3, 2023 Read more  

โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี ๒๕๖๖  - June 2, 2023 Read more  

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  - June 2, 2023 Read more  

การแข่งขันบาสเกตบอล 8 คน "ต้อนรับเปิดเทอม"  - June 2, 2023 Read more  

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา  - June 1, 2023 Read more  

กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - May 31, 2023 Read more  

อบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร Y-STRONG SURIN ปีที่ 2  - May 27-28, 2023 Read more  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  - May 27, 2023 Read more  

ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  - May 26, 2023 Read more  

กิจกรรมอำลานักเรียนของบุคลากรครู  - May 26, 2023 Read more  

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566  - May 22-23, 2023 Read more  

เดินแบบผ้าไทย กูยสไตล์ เวทีกิจกรรมตลาดนัดกรีนมอ ราชมงคลสุรินทร์  - May 21, 2023 Read more  

แสดงความยินดีคุณครูภาณุรุจ บุญสังข์ ในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งครูทางสังกัดใหม่  - May 19, 2023 Read more  

การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)  - May 17, 2023 Read more  

กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - May 16, 2023 Read more  

สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกศิลปะ  - May 11, 2023 Read more  

กิจกรรมค่าย "รู้ราก รู้หลัก รู้รักษ์ ส.ร.ค." นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, ปวช.1 ปีการศึกษา 2566  - May 11-12, 2023 Read more  

กิจกรรมปรับพื้นฐาน ห้องเรียน SME ปีการศึกษา 2566  - May 9, 2023 Read more  

ประชุมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - May 8, 2023 Read more  

กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566  - April 1-2, 2023 Read more  

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566  - March 25, 2023 Read more  

กิจกรรมรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1, ม.4, ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566  - March 11-15, 2023 Read more  

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SME)  ปีการศึกษา 2566  - March 4-5, 2023 Read more  

บรรยากาศการรับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ (SME)  - February 14-18, 2023 Read more