มหกรรมวิชาการ (OPEN HOUSE) และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียน กล้าคิด กล้าทำ รู้จักคิด วิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผลและวิจารณญาณ รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนา และใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์

 โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายปรเมศร์ จันทร์แสง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานเปิดงาน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม