กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มบริหารวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเกณิกา ชัยชาญ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

2. เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านทักษะการฟัง การพูดการอ่านและการเขียนภาษาจีน

3. เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาจีน