โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนสิงหาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านงานจัดการส่งเสริมสุขภาพอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สำโรงทาบ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงพยาบาลศีขรภูมิ บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน

  วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

1. ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถป้องกันตนเองจากการตั้ง

ครรภ์ในวัยเรียนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและสามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน


กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

จัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เวลา 08.30 - 16.00 น.

Ref.  176/2566