Math Camp BRU 2023

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนกลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(SME) ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 94 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp BRU 2023) ซึ่งจัดโดยนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์