เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐาน สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิไตย เเละเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน ภายใต้การส่งเสริมและการยอมรับในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนลิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1401 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1050 คน

จำนวนผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 249 คน

จำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 102 คน

ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.