สอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ Weerawatyothin Test of Languages Proficiency (WT-TOLP)"

วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำนักเรียนจำนวน 15 คน เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ Weerawatyothin Test of Languages Proficiency (WT-TOLP)" ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน