กิจกรรมประกอบอาหาร(ยุวกาชาด) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่เรียนในรายวิชาบูรณาการ ปีการศึกษา 2566 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในพิธีงานบวงสรวงศาลปู่ตา หลวงอุดม ณ ลานวัฒนธรรมชาวกูย บ้านตะเคียน ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์