โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ นำโดยนายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน และเป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยเจริญรุ่งเรืองสืบไป ณ วัดเกตุวราราม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๔๐ น. (คาบเรียนที่ ๖-๘) 

📂รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2566 โดยคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ Click ที่นี่