โครงการสถานีสุขภาพในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 25 เดือนสิงหาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านงานจัดการส่งเสริมสุขภาพอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดโครงการสถานีสุขภาพในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรงทาบ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร น.ส.วิลาวรรณ เกิดโชค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลสำโรงทาบ บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพนักเรียนตามการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน

2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. เพื่อให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

4. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ

จัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม