โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน อย่างยั่งยืนปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมนำคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 31 คน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน อย่างยั่งยืนปีงบประมาณ 2566

ดำเนินจัดกิจกรรมโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องเรียนรวม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับสถานศึกษาและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่ในการดำเนินการด้านการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิด เพื่อลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งกิจกรรมดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์