การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดโครงการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

       มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬา ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

       โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายภุชงค์ สุภัควรางกูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566