โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566  โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติมารยาทไทยตามแบบของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ถูกต้องและเหมาะสม แล้วนำความรู้มาปฏิบัติเป็นมารยาทในชีวิตประจำวัน เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและได้มีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งมารยาทไทย นับเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่สมควรจะถ่ายทอดสืบต่อไปให้คงอยู่คู่ควรชาติไทย

จัดกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  >>