พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา และกิจกรรม "วันรัก...วันลา" ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา และกิจกรรม "วันรัก...วันลา" ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงความรักความเมตตา ความห่วงใย ความปรารถนาดีจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อครู ต่อสถานศึกษา เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ศรัทธา เชื่อมั่นในสถานศึกษาของตน ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และ ปวช.3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 

ในกิจกรรมมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ในโอกาสนี้อย่างอบอุ่น