พิธีเปิด-ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมยุวกาชาด ระดับ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2/2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด โดยมีนางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม ความมีระเบียบวินัย และการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีให้แก่สมาชิกยุวกาชาดตามกระบวนการทางยุวกาชาด