วันครู ครั้งที่ 68 สมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 สมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ จัดงานวันครู ครั้งที่ 68 "ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกัน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายนิพพิชฌน์ อติอนวรรตน์ นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู

        จัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

กำหนดการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2567

"ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์"

สมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

 

       07.30 น.    ครูผู้ได้รับเกียรติบัตร รางวัล ลงทะเบียน และบุคคลทั่วไปลงทะเบียน

       08.00 น.    ครูผู้ได้รับเกียรติบัตร รางวัล ซ้อมรับเกียรติบัตร รางวัล

       08.50 น.    คณะครูและผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

       09.00 น.    ประธานในพิธี นายนิพพิชฌน์ อติอนวรรตน์ นายอำเภอสำโรงทาบ มาถึงหอประชุมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

               - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

               - พิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย/อาราธนาศีล รับศีล

               - พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

               - ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ผู้มีเกียรติ ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรม แด่พระสงฆ์

               - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา/พระสงฆ์ทั้งปวงอนุโมทนา/ประธานกรวดน้ำ

               - ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

               - ประธานในพิธีกราบลาพระสงฆ์ (เสร็จพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เดินทางกลับ)

       09.30 น.    พิธีบูชาบูรพาจารย์

               - ผู้แทนครูอาวุโสนอกประจำการ (นายสุกิจ วันสุดล) นำสวดคำฉันท์บูชาครู

               - ผู้แทนครูอาวุโสในประจำการ (นายสมมิตร สาลีบุตร) นำกล่าวคำปฏิญาณตน

               - ตัวแทน ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 อ่านสารวันครู

               - นายกสมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ นายนิมิต แสนคำภา กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู

ต่อประประธานในพิธี เบิกตัวผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาครู และเข้ารับประกาศเกียรติคุณจากประธานในพิธี

               - ประธานในพิธีกล่าวปราศรัย และแสดงความยินดี

       11.30 น.    - ตัวแทน ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 พบปะพี่น้องเพื่อนครู

               - นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม พบปะพี่น้องเพื่อนครู

               - นายกสมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ กล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ คณะครู และเชิญชวนร่วมกิจกรรมสันทนาการ

       12.00 น.    - เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ

 คำขวัญวันครูปี 2567 โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี 

"ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์"

        "ครู" คือ ผู้นำความรู้ทั้งจากทั้งในตำรา และจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับศิษย์ งานของครูในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จึงไม่ใช่แค่การสอนหนังสือให้ความรู้ตามตำรา แต่ครูยังต้องใส่ใจสอนวิธีคิด และวิธีจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เพื่อให้ศิษย์สามารถจัดระเบียบความคิดได้ รวมถึงเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพ

        คำว่าครูสำหรับผม คือ ผู้สร้าง และ ผู้ให้ ครับ "สร้าง" คือ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคม "ให้" คือ ให้หลักคิดแก่ผู้คนเพื่อนำไปต่อยอดได้


ที่มา : https://siamrath.co.th/