กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป ด้านงานส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานักเรียน ดำเนินกิจกรรม การเปิดตัวผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ เพื่อนำเสนอนโยบายของสภานักเรียน จำนวน 3 พรรค ได้แก่ 

เบอร์ 1 พรรคการ์ด 

เบอร์ 2 พรรค F4 for SRK 

เบอร์ 3 พรรค เพื่อรบ พบเพื่อพัฒนา