ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อติดตาม ชี้แจงผลการเรียนและแนวทางการดำเนินการ สำหรับนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ โดยงานวัดผลประเมินผล จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อติดตาม ชี้แจงผลการเรียนและแนวทางการดำเนินการ สำหรับนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนและครูประจำรายวิชา ได้พบปะ ให้คำแนะนำ มอบหมายงาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าว