ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล ระบบสุขภาพจิตโรงเรียน School Health HERO

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล ระบบสุขภาพจิตโรงเรียน School Health HERO ซึ่งเป็นโปรแกรมในการดูแล ส่งเสริม เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาของนักเรียนด้านสุขภาพจิต รวมทั้งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิตนักเรียน โดยจัดการประชุมให้แก่ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และปวช.1-3   เพื่อครูที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

จัดการประชุม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (เวลา 08.30 - 09.25 น.)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม School Health HERO Click