โครงการหยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น STOP TEEN MOM รุ่นที่ 2

วันพุธ ที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมเป็นสถานที่ในการจัดโครงการหยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น STOP TEEN MOM รุ่นที่ 2 โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และการให้คำปรึกษาของเด็กและเยาวชนในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถป้องกันและปฏิบัติตัวเพื่อลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้  โดยมี นางลำจวน สมนาค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวจิราวรรณ หยาดทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ บรรยายให้ความรู้ หัวข้อปัญหาของวัยรุ่น การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาสุขภาพของวัยรุ่น

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะครู จำนวน 80 คน

จัดกิจกรรม ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

Cr: ขอขอบคุณภาพข่าวจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์  

surinshelter.dcy.go.th/