โครงการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

วันพุธ ที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ งานจัดการส่งเสริมสุขภาพอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมจัดกิจกรรมการอบรมโครงการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจให้แก่นักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๔๐ คน ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรงทาบ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน จาก โรงพยาบาลสำโรงทาบ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เกิดความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และสามารถปรับตัวปรับเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

Ref.  175/2566