กิจกรรม Debate การแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป ด้านงานส่งเสริมประชาธิปไตย และงานสภานักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรม Debate การแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยมีการสอบถาม วิเคราะห์วิสัยทัศน์ของผู้สมัคร เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกประธานสภานักเรียน ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

จัดกิจกรรม  ณ สวนพุทธ เวลา 11.30 น. -13.00 น.