▌ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกับการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มบริหารวิชาการ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาด้วยการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

จัดการประชุม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (เวลา 09.25 - 10.20 น.)