พิธีเข้าประจำหมู่ สมาชิกยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และมอบเข็มเครื่องหมายยุวกาชาดให้กับยุวกาชาดใหม่ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม