ชื่อ - สกุล : นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)

อีเมล : kitipong58@srk.ac.th

ชื่อ - สกุล : นายศุภชัย บุติมาลย์ 

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

อีเมล : champ@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นายเอกวัฒน์ ระบือนาม

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -  

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. (วิศวอุตสาหการ)

อีเมล : aekawat_rabuenam@hotmail.com

ชื่อ - สกุล : นายอนุวัฒน์ ทวีฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -  

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

อีเมล :anuwatth1@hotmail.com