▌ บริหารวิชาการ

นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์

งานนิเทศการศึกษา

นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเกษมณี ศรสระน้อย

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ, หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ, งานจัดระบบประกันคุณภาพภายในฯ, งานจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ

นางสาวรัตนาวดี สมศรี

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา

นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น, งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการฯ, งานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นางหรรษนันท์ ปัญญาเอก

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศ/ห้องเรียน SME

นางสาววิภาดา จำปาทอง 

หัวหน้างานพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตรทวิศึกษา

นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

-

หัวหน้างานพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม

นางน้ำฝน บุญมาก

หัวหน้าสำนักงานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน, งานกิจกรรมนักเรียน

นางสาวพรพรรณ วศะโสภณ 

หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นายชาญณรงค์ มุมทอง

หัวหน้างานจัดตารางสอนฯ, งานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวชุติมณฑน์ โสชัยยันต์

หัวหน้างาน Active learning และ PLC, งานส่งเสริม กำกับ ดูแลการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

นายภราดร บุญชม

 หัวหน้างานงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

นางสาวภัทราวดี ศรีภักดี 

หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นางรุ่งทิวา ผลเกิด

หัวหน้างานทะเบียน/งานหลักฐานเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานทะเบียน

นายธวัชชัย อุตตะ

หัวหน้างานวัดผล ประเมินผลและ เทียบโอนผลการเรียน/งานหลักฐานเอกสารและแบบฟอร์ม, งาน ข้อมูล SGS, งานขับเคลื่อนโครงการ รร.มาตรฐานสากล


นางสาวสวาท ทองละเอียด

หัวหน้างาน DMC

นายอนุวัฒน์ แก้วลอย

หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทำวิจัยฯ

นางวันวิสา บุญวงศ์

หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

นางสาวชญาภา วรรณศรี

หัวหน้างานห้องสมุด, งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน

นางสมใจ วาพัดไทย

หัวหน้างานแนะแนว

นางจิรมน รักความดี

หัวหน้างานการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

ว่าที่ ร.ต. สุทธิพจน์ พุฒวัจน์

หัวหน้างานข้อมูล SMIS/SESA/EMIS

นางวริษฐา นิ้วทอง

หัวหน้างานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

นายรณกฤต ผลแม่น 

หัวหน้างานขับเคลื่อนนโยบาย 

โรงเรียนดีประจำตำบล

นางดวงตา บุติมาลย์

หัวหน้างานทักษะอาชีพและการมีงานทำ


นางสาวสร้อยสุวรรณ สมฤทธิ์

หัวหน้างานพัฒนาโครงการห้องปฏิบัติการ STEMLAB