กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นายรณกฤต ผลแม่น (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา), ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

อีเมล : ronnagrit@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นายธงชัย บุญวงศ์

ตำแหน่ง : ครู 

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (ฟิสิกส์)

อีเมล : thongchai@srk.ac.th

ชื่อ - สกุล : นายสำรอง สันทาลุนัย

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. (เคมี), กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 

อีเมล : chiangmiang@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นายบัญชา ภาวสิทธิ์  

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (ฟิสิกส์)  

อีเมล : buncha2009@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางรุ่งทิวา ผลเกิด

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต)

อีเมล : krupan@srk.ac.th

ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต. สุทธิพจน์ พุฒวัจน์

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อีเมล : sutkat@srk.ac.th 

Website : https://suttipot.srk.ac.th/ 


ชื่อ - สกุล : นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (เคมี), กศ.ม. (บริหารการศึกษา)

อีเมล : krumax6766@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นายชาญณรงค์ มุมทอง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (จุลชีววิทยา), ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

อีเมล : channarong.m@kkumail.com

About Me : FINISHER 100K Ultra Marathon

ชื่อ - สกุล : นางสาวสวาท ทองละเอียด

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เคมี)

อีเมล : meawmeaw@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นายภราดร บุญชม

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์), ศษ.ม. (การบริหารสถานศึกษา) 

อีเมล : pharadon@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางสาวสร้อยสุวรรณ สมฤทธิ์

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

อีเมล : sroysuvan@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางสาวจันทร์เพ็ญ อนุเคราะห์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ :   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) 

อีเมล : junpen4931@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางสาวรัตนาวดี สมศรี

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. (การสอนชีววิทยา), วท.ม. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)

อีเมล : krunam@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางภัทราภรณ์ จันทร์ช่วย

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. (วิทย์-เคมี) 

อีเมล : jeab@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นายจิตรทิวัส แก้วดี

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ :  -

วุฒิการศึกษา :  กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

อีเมล : jittiwat@srk.ac.th

ชื่อ - สกุล : นางรัตนา บุญธนาสิริ

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :  กศ.บ. (เคมี) , ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

อีเมล : jittiwat@srk.ac.th

ชื่อ - สกุล : นายวีรภัทร อินธิกาย

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :  ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

อีเมล : -