🔴 นายอนุวัฒน์ แก้วลอย หัวหน้าระดับชั้น

🔴 นายรณกฤต ผลแม่น รองหัวหน้าระดับชั้น

🔴 นายโกศล เนียมหอม เลขานุการ

ม.3/1

นายทวีศักดิ์ แสนศรี

นางสาวณิชารัศม์ ฉิมลี

ม.3/2

นายสุขสันต์ สมานมิตร

ม.3/3

นางชนิตา แสนศรี

นางจิรมน รักความดี 

ม.3/4

นายธงชัย บุญวงศ์

ม.3/5

นายอนุวัฒน์ แก้วลอย

นายรณกฤต ผลแม่น

ม.3/6

นายพงษ์พันธ์ เสาศิริ

ม.3/7

นายโกศล เนียมหอม

นายชิษณุชา พินิจพล