🔴นางสาวทวินันท์ สุขเลิศ หัวหน้าระดับชั้น

🔴 นางเกษมณี ศรสระน้อย รองหัวหน้าระดับชั้น

🔴 นางสาวอรพรรณ จันทำ เลขานุการ

ม.1/1

นางสาวภัทราวดี ศรีภักดี

นายจิตรทิวัส แก้วดี

ม.1/2

นางสาวจันทร์เพ็ญ อนุเคราะห์

ม.1/3

นางเกษมณี ศรสระน้อย

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์ พุฒวัจน์

ม.1/4

นายบัญชา ภาวสิทธิ์ 

นางสาวอรพรรณ จันทำ

ม.1/5

นายบุญทัน ชัยงาม

นางสาวพรพรรณ วศะโสภณ

ม.1/6

นายธวัชชัย อุตตะ

นางสาวทวินันท์ สุขเลิศ

ม.1/7

นางธัญพร คงมั่น

นางสาววันวิตา ทิพย์โยธา