🔴 นางวันวิสา บุญวงศ์ หัวหน้าระดับชั้น

🔴 นางดวงตา บุติมาลย์ รองหัวหน้าระดับชั้น

🔴 นางสาวจิราพร ฉัตรเกาะ เลขานุการ

ม.6/1

นางสาวสร้อยสุวรรณ สมฤทธิ์

ม.6/2

นางสาวชญาภา วรรณศรี

ม.6/3

นางสาวรัตนาวดี สมศรี

ม.6/4

นางสาวจิราพร ฉัตรเกาะ

ม.6/5

นายชาญณรงค์ มุมทอง

ม.6/6

นางวันวิสา บุญวงศ์

นางสุทัศนีย์ พรมทา

ม.6/7

นางดวงตา บุติมาลย์

นางสิริกร วังสันต์