ข้อมูลผู้บริหาร

นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์

ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา  : ค.บ. (โสตทัศนูปกรณ์), กศ.ม. (บริหารการศึกษา)

โทรศัพท์  : 087-246-5403

E - Mail : sunnithi99@gmail.com

นางสาวศิรินยา สิงห์คำ

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา  : วท.บ. (ชีววิทยา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

โทรศัพท์  : 088-941-9591

E - Mail : sirinya.kk2529@gmail.com

นางสาวเกณิกา ชัยชาญ

ตำแหน่ง  :  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา  : ค.บ. (ภาษาไทย), ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

โทรศัพท์  : 090-270-4999

E - Mail : Kenika.eye@gmail.com

นางสาวจันทร์เพ็ญ สันทาลุนัย

ตำแหน่ง  :  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา  : ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ,ค.ม.(การบริหารการศึกษา)

โทรศัพท์  : 092-121-0327

E - Mail : chanpensanthalunai641@gmail.com

นางวริษฐา นิ้วทอง

ตำแหน่ง  :  ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา  : ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

โทรศัพท์  : 088-355-0639

E - Mail : waristha@srk.ac.th