ข้อมูลผู้บริหาร

นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์

ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา  : ค.บ. (โสตทัศนูปกรณ์), กศ.ม. (บริหารการศึกษา)

โทรศัพท์  : 087-246-5403

E - Mail : sunnithi99@gmail.com

นางปัทมกาญจน์ ปัญญาเหลือ

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา  : คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

โทรศัพท์  : 080-824-9519

E - Mail : patthamakan@gmail.com

นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ

ตำแหน่ง  :  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา  : ศษ.บ. (สังคมศึกษา), ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

โทรศัพท์  : 091-830-7148

E - Mail : puii@srk.ac.th /rachadapornpra@gmail.com

นางสาวศิรินยา สิงห์คำ

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา  : วท.บ. (ชีววิทยา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

โทรศัพท์  : 088-941-9591

E - Mail : sirinya.kk2529@gmail.com

นางวริษฐา นิ้วทอง

ตำแหน่ง  :  ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา  : ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

โทรศัพท์  : 088-355-0639

E - Mail : waristha@srk.ac.th