▌ บริหารทั่วไป

นางสาวศิรินยา สิงห์คำ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวศิรินยา สิงห์คำ

หัวหน้างานวางแผนบริหารจัดการศึกษา, งานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา, งานระบบการควบคุมภายในฯ

นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป, งานพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค, งานจัดการนักการภารโรง แม่บ้านและคนขับรถ, งานบริการอาคารสถานที่

นางสาวสุวรีย์ เพิ่มศิริ

หัวหน้าสำนักงาน

กลุ่มบริหารทั่วไป, งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน, งานดำเนินงานธุรการและสารบรรณ, งานประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย, งานรับนักเรียน/งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน, การรายงานผลการปฏิบัติงาน

-

หัวหน้างานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาฯ, งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

นายสำรอง สันทาลุนัย

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานโยบายและแผน

นางสมใจ วาพัดไทย

หัวหน้างานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

ว่าที่ ร.ต. สุทธิพจน์ พุฒวัจน์

 หัวหน้างานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา, Google Workspace for Education

นายบัญชา ภาวสิทธิ์

หัวหน้างานเครือข่าย ระบบ อินเทอร์เน็ต, งานโสตทัศนูปกรณ์

นายศุภชัย บุติมาลย์

หัวหน้างานอาคารเรียนและอาคารประกอบ, งานบ้านพักครู, งานเวรรักษาความปลอดภัย

นายนพพร นามสว่าง

 หัวหน้างานจัดการบริการน้ำดื่ม-น้ำใช้, งานจัดการห้องส้วม

-

หัวหน้างานจัดการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

นางดวงตา บุติมาลย์

หัวหน้างานโภชนาการ, งานทัศนศึกษา


นางสิริกร วังสันต์

หัวหน้างานประกันชีวิต

นางชนิตา แสนศรี

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายบุญทัน ชัยงาม

หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์

หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางจันทร์เพ็ญ แสงดี

หัวหน้างานสภานักเรียนฯ

นางจิรมน รักความดี

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

ายโกศล เนียมหอม

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

นายทวีศักดิ์ แสนศรี

หัวหน้างานจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ

นายพงษ์พันธ์ เสาศิริ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา, งานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

นายธงชัย บุญวงศ์

หัวหน้างานยานพาหนะนักเรียนและจราจร

นางอารีรัก ผมน้อย

หัวหน้างานนโยบายโรงเรียนสุจริต

-

หัวหน้างาน To be number one ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น