▌ บริหารงานบุคคล


-

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

-

หัวหน้างานเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานราชการ, งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

นางอภิญญา ชูวา

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล, งาสร้างขวัญกำลังใจในโอกาสต่างๆ, งานริเริ่มส่งเสริมและงานขอรับใบอนุญาตฯ, งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-

หัวหน้างานแผนอัตรากำลัง, งานจัดสรรอัตรากำลังฯ, งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

นางสาววัชรา  ขันธะพานิชย์

หัวหน้างานเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูฯ, งานดำเนินการและรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ, งานสั่งพักราชการฯ

 นายธนกฤต บุญญาธนพัฒน์

หัวหน้างานสรุปการมาปฏิบัติราชการ งานลาทุกประเภท การไปราชการ การขออนุญาตออกนอกบริเวโรงเรียน, หัวหน้างานสารสนเทศ

นายธวัชชัย อุตตะ

หัวหน้าคณะกรรมการ

การจัดดูแล log book

นางสมใจ วาพัดไทย

งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์, งานออกจากราชการ, งานส่งเสริมวินัยฯ, งานพัฒนาข้าราชการครูฯ, งานจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ

นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์

หัวหน้างานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูฯ, งานยกย่องเชิดชูเกียรติ

นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงดี

หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

-

หัวหน้างานนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยม, งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


-

หัวหน้างานจัดเก็บข้อมูลและทำสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว