▌ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นายบุญทัน ชัยงาม (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา : พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา 

อีเมล : boontan2512@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางชนิตา แสนศรี

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. (สังคมศึกษา)

อีเมล : chanitanok@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นายพงษ์พันธ์ เสาศิริ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (สังคมศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

อีเมล : krootone@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางจันทร์เพ็ญ แสงดี

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

อีเมล : junpen@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภาวี  เรียนเหมาะ

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 

อีเมล : -

ชื่อ - สกุล : นางสาวอรพรรณ จันทำ

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ :  -

วุฒิการศึกษา : ค.บ.(สังคมศึกษา)

อีเมล : orapun121138@gmail.com

ชื่อ - สกุล : นางสาวพรพรรณ วศะโสภณ

ตำแหน่ง :  พนักงานราชการ

วิทยฐานะ : -

วุฒิการศึกษา : -

อีเมล : aon@srk.ac.th