🔴 นางภัทราภรณ์ จันทร์ช่วย หัวหน้าระดับชั้น

🔴 นางสาวณิชศากานต์ อุปรา รองหัวหน้าระดับชั้น

🔴 นางสาวฐาปณี สีหะวงษ์ เลขานุการ

ม.2/1

นางหรรษนันท์  ปัญญาเอก 

นางสาวจันจิรา ศรีชะอุ่ม

ม.2/2

นางอภิญญา ชูวา

ม.2/3

นางสายลม โพธิโชติ

นางสาวฐาปณี สีหะวงษ์

ม.2/4

นายพชรกมล ศิริศุภรัตน์

ม.2/5

นางสาวบุญทวี โองอินทร์

างสาวสุภาวี  เรียนเหมาะ

ม.2/6

นางวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล

ม.2/7

นางภัทราภรณ์ จันทร์ช่วย

นางสาวณิชศากานต์ อุปรา