🔴 นางรุ่งทิวา ผลเกิด หัวหน้าระดับชั้น

🔴 นางสาววัชรา  ขันธะพานิชย์ รองหัวหน้าระดับชั้น

🔴 นางสาวอรชา หงษ์เพชร์ เลขานุการ

ม.5/1

นางรุ่งทิวา ผลเกิด

นางสาวชุติมณฑน์ โสชัยยันต์

ม.5/2

นางสาววัชรา  ขันธะพานิชย์

นางอารีรัก ผมน้อย

ม.5/3

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองดี

นางสาววิภาดา จำปาทอง

ม.5/4

นางสมใจ วาพัดไทย 

นางจันทร์เพ็ญ แสงดี

ม.5/5

นายสำรอง สันทาลุนัย

นางสาวจิรนันท์  จันทสุข

ม.5/6

นางสาวอรชา หงษ์เพชร์

นางกนกวรรณ บุญมี