กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นายโกศล เนียมหอม (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

อีเมล : -  

ชื่อ - สกุล : นายสุขสันต์ สมานมิตร

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (พลศึกษา) 

อีเมล : sooksun@srk.ac.th , suksan@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นายพชรกมล ศิริศุภรัตน์

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (พลศึกษา) 

อีเมล : -  

ชื่อ - สกุล : นางสาวกฤติยา โสภาสพ

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

วุฒิการศึกษา : -

อีเมล : -