กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นางสาวรัชดา บุราคร (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  

ตำแหน่ง :  ครู 

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

อีเมล : manow@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางจิรมน รักความดี  

ตำแหน่ง :  ครู 

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 

อีเมล : krumon@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางธัญพร คงมั่น

ตำแหน่ง :  ครู 

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (คณิตศาสตร์)

อีเมล : krujaw@srk.ac.th

ชื่อ - สกุล : นางน้ำฝน บุญมาก

ตำแหน่ง :  ครู 

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (คณิตศาสตร์)

อีเมล : plaifun@srk.ac.th


ชื่อ - สกุล : นางสาวอรชา หงษ์เพชร์

ตำแหน่ง :  ครู 

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

อีเมล : oracha@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางอภิญญา ชูวา

ตำแหน่ง : ครู 

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :  ค.บ. (คณิตศาสตร์)

อีเมล : apinyaphay@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นายธวัชชัย อุตตะ

ตำแหน่ง :  ครู 

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

อีเมล : thawatchai@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางสาวชุติมณฑน์ โสชัยยันต์

ตำแหน่ง :  ครู 

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. (คณิตศาสตรศึกษา) 

อีเมล : bowling@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางสาวภัทราวดี ศรีภักดี

ตำแหน่ง :  ครู 

วิทยฐานะ :   -

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

อีเมล : phattarawadee26@srk.ac.th

ชื่อ - สกุล : นายธนกฤต บุญญาธนพัฒน์

ตำแหน่ง :  ครู 

วิทยฐานะ :   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 

อีเมล : tanakrit@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางสาวจันจิรา ศรีชะอุ่ม

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :   -

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. (คณิตศาสตรศึกษา) 

อีเมล :