กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นายอนุวัฒน์ แก้วลอย (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 1/2567)  

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน), ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), ค.บ. (ภาษาไทย)

อีเมล : tonyang@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นายทวีศักดิ์ แสนศรี 

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย 

อีเมล : taweesak@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางเกษมณี ศรสระน้อย

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (ภาษาไทย) 

อีเมล : ketya@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางชญาภา สุขแก้ว

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์), คม. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) 

อีเมล : petchp27@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางสาววาธินี สืบเสาร์

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  -

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย)

อีเมล : -

ชื่อ - สกุล : นางสาวฐาปณี สีหะวงษ์

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  -

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (ภาษาไทย) 

อีเมล : -

ชื่อ - สกุล : นางสาวทวินันท์ สุขเลิศ

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. (การสอนภาษาไทย), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

อีเมล : tawinan@srk.ac.th