กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นายชัยกฤต บุญธนาสิริ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

อีเมล : pepo@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุธาริณี ทรงรัมย์

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ 

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)

อีเมล : sutapawin@gmail.com

ชื่อ - สกุล : นายชิษณุชา พินิจพล

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  -

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (ศิลปศึกษา)

อีเมล : -