▌ นักการภารโรงและลูกจ้าง

นายสุนทร พุฒหอม

นายสันติ มัทธะปานัง

นายเพียร ศรีพันธ์

นายกรุง อรรควงษ์

นายยม สนิทน้อย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

นายสุใจ บุญกล้า

นางคำนุ สายพราว

.ส.สุพรรณี แปลนกอง

นางอำไพ บุราคร

นายรังสี บุราคร