▌ นักการภารโรงและลูกจ้าง

นายสุนทร พุฒหอม

นายสันติ มัทธะปานัง

นายเพียร ศรีพันธ์

นายยม สนิทน้อย

นายกรุง อรรควงษ์

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

นายสุใจ บุญกล้า

นายรังสี บุราคร

นางคำนุ สายพราว

นางอำไพ บุราคร

.ส.สุพรรณี แปลนกอง