▌ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นางวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล  (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อีเมล : wilaiwan2111@gmail.com

ชื่อ - สกุล : นางวันวิสา บุญวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อีเมล : wanwisa@srk.ac.th

ชื่อ - สกุล : นางวริษฐา นิ้วทอง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

อีเมล : kun_ruay@yahoo.co.th

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุวรีย์ เพิ่มศิริ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อีเมล : 

ชื่อ - สกุล : นางสาวจิราพร ฉัตรเกาะ

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อีเมล : jira_narak@srk.ac.th

ชื่อ - สกุล : นางสาวจุรีพร บุญสุข

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาจีน)

อีเมล : jureeporn@srk.ac.th

ชื่อ - สกุล : นางอารีรัก ผมน้อย

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ : -

วุฒิการศึกษา :   ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อีเมล :  areerak@srk.ac.th

ชื่อ - สกุล : นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองดี

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ : -

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาจีน)

อีเมล : 

ชื่อ - สกุล : นางกนกวรรณ บุญมี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อีเมล : kzkz@srk.ac.th

ชื่อ - สกุล : นางสุทัศนีย์ พรมทา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

วุฒิการศึกษา :  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อีเมล : oiloilsutatsanee@gmail.com

ชื่อ - สกุล : นางสาวณิชารัศม์ ฉิมลี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อีเมล : iorzaa@srk.ac.th

ชื่อ - สกุล : นางสาวจิรนันท์  จันทสุข

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (มัธยมศึกษา-ภาษาอังกฤษ)

อีเมล :

ชื่อ - สกุล : นางสาววันวิตา ทิพย์โยธา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)

อีเมล : wanwita@srk.ac.th