ช่องทางที่ 1   Faceboook Live Message

ช่องทางที่ 2 แบบฟอร์มสอบถาม และตอบคำถาม 

ตอบคำถาม

ถาม-ตอบ