▌ บริหารงบประมาณ

นางวริษฐา นิ้วทอง

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์

หัวหน้างานเก็บรักษาเงิน

นางวริษฐา นิ้วทอง

หัวหน้างานระดมทรัพยากรฯ, งานเบิกเงินจากคลัง, งานรับเงินและจ่ายเงิน, งานปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางดวงตา บุติมาลย์

หัวหน้าสำนักงาน

กลุ่มบริหารงบประมาณ, งานวางแผนพัสดุ, งานครุภัณฑ์ฯ, งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศฯ, งานจัดหาพัสดุ, งานควบคุมดูแล บำรุงรักษา จำหน่ายพัสดุ, งานจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

นายศุภชัย บุติมาลย์

หัวหน้างานจัดทำแผนงบประมาณฯ, งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ, งานรายงานผลการเบิกจ่ายฯ, งานสำเนาเอกสาร, งานยานพาหนะ, งานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

นางธัญพร คงมั่น

หัวหน้างานปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา

นางสาววิภาดา จำปาทอง

หัวหน้างานจัดทำบัญชีการเงิน, งานจัดทำรายงานทางการเงินฯ

นางรุ่งทิวา ผลเกิด

หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ, ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน