▌ แนะนำบุคลากรใหม่ 1/2567

▌ แนะนำบุคลากรใหม่ 1/2566

📂 อัพเดทข้อมูล 7 มิถุนายน 2566

🔗 แนะนำบุคลากรใหม่ 2/2564 - 1/2565

▌ แนะนำบุคลากรใหม่ 1/2566

📂 อัพเดทข้อมูล 31 พฤษภาคม 2566

🔗 แนะนำบุคลากรใหม่ 2/2564 - 1/2565

▌ แนะนำบุคลากรใหม่ 1/2566

📂 อัพเดทข้อมูล 16 พฤษภาคม 2566

🔗 แนะนำบุคลากรใหม่ 2/2564 - 1/2565

ชื่อ - สกุล : นายชิษณุชา พินิจพล

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิซาเอกศิลปะ

วิทยฐานะ :  -

วุฒิการศึกษา :  ครุศาสตรบัณฑิต วิชา ศิลปศึกษา

อีเมล : -

▌ แนะนำบุคลากรใหม่ 2/2565

📂 อัพเดทข้อมูล 27 ธันวาคม 2565

🔗 แนะนำบุคลากรใหม่ 2/2564 - 1/2565

ชื่อ - สกุล : นางสาวกฤติยา โสภาสพ

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ :  -

วุฒิการศึกษา :  -

อีเมล : -

ชื่อ - สกุล : นางสาววันวิตา ทิพย์โยธา

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ :  -

วุฒิการศึกษา :  -

อีเม-

▌ แนะนำบุคลากรใหม่ 2/2565

📂 อัพเดทข้อมูล 31 ตุลาคม 2565

🔗 แนะนำบุคลากรใหม่ 2/2564 - 1/2565

ชื่อ - สกุล : นายจิตรทิวัส แก้วดี

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ :  -

วุฒิการศึกษา :  กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

อีเมล : hackjittiwatkaewdee@hotmail.com 

▌ แนะนำบุคลากรใหม่ 1/2565

📂 อัพเดทข้อมูล 4 ตุลาคม 2565

🔗 แนะนำบุคลากรใหม่ 2/2564 - 1/2565

▌ แนะนำบุคลากรใหม่ 1/2565

📂 อัพเดทข้อมูล 18 กรกฎาคม 2565

🔗 แนะนำบุคลากรใหม่ 2/2564 - 1/2565

นางปัทมกาญจน์ ปัญญาเหลือ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา