ปวช.1

นายศุภชัย บุติมาลย์ 

ปวช.2

นายเอกวัฒน์ ระบือนาม

ปวช.3

นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล