ชื่อ - สกุล :  นางสาวชมพูนุท บุตรดี

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานธุรการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 

อีเมล : Chumpunuch.h2543@gmail.com

ชื่อ - สกุล :  นางสาวปริญญาณี บุติมาลย์

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน

วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ครุศาสตร์บัณฑิต)

อีเมล : parinyaneek30@gmail.com