ชื่อ - สกุล : นางสาวพรชนก  ศรีสมบูรณ์ 

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (วิทยาศาสตร์) 

อีเมล : yui@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล :  นางสาวชมพูนุท บุตรดี

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานธุรการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 

อีเมล : Chumpunuch.h2543@gmail.com