▌ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นางดวงตา บุติมาลย์ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

อีเมล : d.surin@srk.ac.th 

ชื่อ - สกุล : นางสาววิภาดา จำปาทอง

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ 

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การบัญชี) 

อีเมล : gartoonwipada@srk.ac.th

ชื่อ - สกุล : นางสิริกร วังสันต์

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ : -  

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

อีเมล : sirikon@srk.ac.th