▌ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นางสมใจ วาพัดไทย 

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (จิตวิทยา) 

อีเมล : ting@srk.ac.th