ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

OIT 2566 >>

นโยบายไม่รับของขวัญ no gift policy.pdf
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร_ฉบับภาษาไทย.pdf
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร_ฉบับภาษาอังกฤษ.pdf